ปฐมวัย

นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดี
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปัญจนิจ ชาวสวนแตง
ครู คศ.1