กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภิตา หงษ์โต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวันเพ็ญ น้ำใจดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1