กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประไพ ศรีเพียงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดารณี ไตรยสุทธิ์
ครู คศ.3