กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประไพ ศรีเพียงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1