กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณิษา ธาระมัตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1