กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ วัฒนาดิลกชาติกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายกิติศักดิ์ เกตุสาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1