กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ วัฒนาดิลกชาติกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ