กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิวัตร ทองประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ