กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิวัตร ทองประดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1