กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวขวัญหล้า อุบาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิมพร ใจงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศรินทร คำเกลี้ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1