กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวขวัญหล้า อุบาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิมพร ใจงาม
ครู คศ.3

นางสาวศรินทร คำเกลี้ยง
ครู คศ.1